Verkoop: Algemene Voorwaarden Zelfbouwmarkt


FACTUUR- EN BETAALVOORWAARDEN

1. Algemeen (geldig voor online en offline aankopen):

 1. Alle contractuele relaties tussen Zelfbouwmarkt nv, gelegen te 9400 Ninove, Ring-West 11, BTW-identificatienummer: BE0632 928 859 en haar klanten zijn onderworpen aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Er worden door Zelfbouwmarkt ook folders, praktische richtlijnen en andere inlichtingen verspreid. In geval van een discrepantie tussen dergelijke documenten en deze algemene voorwaarden zullen de bepalingen in deze algemene voorwaarden te allen tijde voorgaan. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zelfbouwmarkt en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Zelfbouwmarkt en de consument.
 2. Uiterlijk 30 dagen na mededeling door Zelfbouwmarkt dat de bestelde goederen beschikbaar zijn, moeten de goederen afgehaald worden door de koper. Indien de koper de goederen niet tijdig afhaalt is Zelfbouwmarkt gerechtigd 2% per maand van het totaal bedrag van de bestelling aan te rekenen wegens opslagkost.
 3. Eigendomsoverdracht: De overdracht van risico op beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen gaat over op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper. Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de koper niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen op geen enkele wijze. De koper kan de goederen evenmin incorporeren, omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.
 4. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houdt Zelfbouwmarkt zich het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien aan de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding aan Zelfbouwmarkt.
 5. De koper dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen aan Zelfbouwmarkt mee te delen per aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek/deze gebreken beroepen. De klant is verplicht de aangekochte goederen vóór het plaatsen na te zien op zichtbare gebreken. Na het plaatsen van de goederen worden de mogelijke zichtbare gebreken geacht te zijn aanvaard en worden geen klachten meer aanvaard.
 6. In geen geval kan de handenarbeid voor om het even welke herstelling, door de zorgen van de koper verricht, gefactureerd worden aan Zelfbouwmarkt.
 7. Zelfbouwmarkt verstrekt aan de consument een garantie conform de wettelijke bepalingen voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de afhaling, levering of uitvoering der werken van de goederen en dit binnen de wettelijke garantietermijnen. Deze garantie is enkel geldig bij normaal privaat gebruik, conform de gebruiks- en onderhoudsaanwijzigingen van het artikel.
 8. Indien er sprake is van een klacht die tijdig en conform artikel 5 aan Zelfbouwmarkt ter kennis werd gebracht, en Zelfbouwmarkt schriftelijk toestemt tot een schadevergoeding, is deze schadevergoeding beperkt tot maximum de teruggave van de eventueel reeds betaalde koopprijs van de betrokken goederen.
 9. Bij een bestelling van artikelen op maat of op plan stelt Zelfbouwmarkt de offerte op op basis van de afmetingen meegedeeld door de koper, die de volledige verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de juistheid ervan. De koper is ertoe gehouden om de correcte weergave van de afmetingen op de bestelbon te verifiëren.
 10.  Zelfbouwmarkt behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren zonder vergoeding wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het  gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, lock-out, tekort aan transport, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij Zelfbouwmarkt ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief.
 11.  Indien de algemene voorwaarden of andere documenten tevens ter kennis worden gebracht van de koper in een andere dan de Nederlandse taal, dan is dit louter ten informatieve titel. In geval van betwisting omtrent de interpretatie, zal de tekst opgesteld in de Nederlandse taal de voorkeur genieten.
 12.  Indien 1 van de artikelen nietig zou worden verklaard, dan heeft dit niet de nietigheid tot gevolg van de overige algemene voorwaarden.
 13.  In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen Zelfbouwmarkt en een consument. Huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

1.1 Het aanbod:

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. (vooral van toepassing op de Zelfbouwmarkt folders)
 2. Als Zelfbouwmarkt gebruik maakt van afbeeldingen op productniveau zijn deze een zo goed mogelijke waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, tenzij expliciet anders vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Zelfbouwmarkt niet. Afbeeldingen op informatieve pagina's zijn vaak illustratief!
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

1.2 Verzending:

 1. Als er producten worden verzonden naar een bepaald adres in België, dan is dat omdat de klant er om gevraagd heeft. Als de klant betwist zulke opdracht te hebben gegeven, dan moet hij of zij dit bewijzen. De klant zorgt er voor dat hij de producten op de dag van levering kan ontvangen.
 2. Indien de klant, na inplannen van een afspraak met een logistieke partner (PostNL niet meegerekend), afwezig blijkt te zijn, dan zal de klant zelf instaan voor de vergoeding van het extra transport op een andere datum (die opnieuw dient ingepland te worden). 
 3. Volmachten aan volwassenen zijn mogelijk. Wie op de plaats van de levering in België aanwezig is en de producten ontvangt, wordt vermoed zulke volmacht te hebben gekregen.
 4. Indien de producten niet kunnen afgeleverd worden omdat de Klant de levering weigert, zijn alle bijkomende transportkosten voor rekening van de klant, tenzij hij kan aantonen dat de aangeboden goederen beschadigd waren en / of de producten niet conform aan de bestelling waren zodat hij de levering ervan rechtmatig heeft geweigerd.
 5. Alle verzendingen en leveringen worden gerekend aan de verzendings- en leveringstarieven van Zelfbouwmarkt en worden voorafgaand betaald door de klant. De klant dient zelf in te staan voor leveringen waarvoor het gebruik van een verhuislift noodzakelijk is.
 6. Elke vergissing begaan door Zelfbouwmarkt, met betrekking tot de geleverde goederen (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de koper te worden meegedeeld aan Zelfbouwmarkt.
 7. 48-uurs controle
  Onze vervoersbedrijven behandelen uw bestelling met de grootste zorg. Gelieve binnen 48 uren na levering uw producten te controleren op visuele schade en of de bestelling volledig is. Meldingen na 48 uren vallen niet meer onder de garantie en worden bovendien niet meer aanvaard

1.3 Privacy:

De persoonsgegevens van de klant worden verzameld en verwerkt door Zelfbouwmarkt.

1.3.1 Rechtsgronden van de verwerking:

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Vo 2016/679).

Ook werd de GDPR-wetgeving van 25/05/2018 geïmplementeerd waardoor u ten allen tijde inzage krijgt in uw gegevensverwerking en u deze ook steeds kan wijzigen waar nodig.

1.3.2 Doeleinden van de verwerking:

Zelfbouwmarkt verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de klanten voor klant- en orderbeheer (zoals bijvoorbeeld voor de administratie van het cliënteel, voor het beheer van bestellingen, voor het opvolgen van leveringen, voor de facturatie, voor het opvolgen van de solvabiliteit en voor profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

1.3.3 Toestemming:

 1. Voor zover de klant hiermee uitdrukkelijk toestemt, kan Zelfbouwmarkt hem/haar commerciële communicatie (o.a. via elektronische post) zenden.
 2. De klant kan zijn toestemming op elk moment intrekken, door bijvoorbeeld zelf de instellingen van zijn klantenaccount te wijzigen en/of door gratis een e-mail te verzenden naar:

Wij passen dan onmiddellijk uw gegevens aan zoals gevraagd!

3. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Zelfbouwmarkt groep) die rechtstreeks of onrechtstreeks met Zelfbouwmarkt verbonden zijn of met enige andere partner van Zelfbouwmarkt. Zelfbouwmarkt garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

1.3.4 Recht op toegang, verbetering, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van persoonsgegevens:

 1. De klant heeft te allen tijde recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen en de verwerking ervan laten beperken.
 2. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens voor prospectie doeleinden. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap (recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens).
 3. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
  1. zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  2. gratis een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: webshop@zelfbouwmarkt.be of info@zelfbouwmarkt.be
  3. zich te wenden tot de infobalie in de winkel.

1.3.5 Bewaartermijn gegevens:

 1. De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
 2. De persoonsgegevens verwerkt voor prospectiedoeleinden worden bewaard zolang als nodig.

1.3.6 Persoonsgegevens verzameld en verwerkt door de dienstverlener van een betalingsdienst:

 1. Zelfbouwmarkt is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klant in het kader van de betalingsoperatie.
 2. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt door de dienstverlener van de betalingsdienst, die gehouden is de wettelijke bepalingen aangaande de verwerking van persoonsgegevens in het kader van zijn opdracht, te respecteren. Voor elk verzoek of vraag, kunnen de klanten zich rechtstreeks wenden tot de klantenservice van deze dienstverlener van betalingsdiensten.

                                            

2. Specifiek voor offline aankopen (winkel):

 1. De facturen zijn steeds contant betaalbaar, behoudens schriftelijk afwijkende bijzondere voorwaarden van Zelfbouwmarkt. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 1% per maand. Bovendien zal elke factuur die niet betaald is door de koper op de vervaldag, van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met een bedrag gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro. In geval van laattijdige betaling of niet-betaling door de koper behoudt Zelfbouwmarkt zich het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de nog uit te voeren afhaling, levering of uitvoering der werken te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs de facturen die niet vervallen zijn, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In geval van laattijdige betaling vervallen alle toegestane kortingen en promoties. In geval van betwisting dient bezwaar aangetekend te worden tegen de factuur binnen de 8 dagen na ontvangst.
 2. Bij het plaatsen van een bestelling, dient er een voorschot van minimum 30 % betaald te worden door de koper.
 3. Indien de goederen door Zelfbouwmarkt tevens geplaatst worden dient Zelfbouwmarkt minimum 4 werkdagen vóór aanvang van de werken het resterend openstaand bedrag volledig ontvangen te hebben, ofwel door middel van overschrijving op rekening van Zelfbouwmarkt ofwel door betaling in de winkel van Zelfbouwmarkt.
 4. In de winkel kan de betaling cash gebeuren volgens de wettelijke maximum limieten, met een gecertificeerde bankcheque, met ecocheques, met een waardebon of een cadeaubon van Zelfbouwmarkt en met bank- en kredietkaarten.
 5. Levering kan enkel voorzien worden voor tegels, laminaat & pvc-vloeren, en dit dient bekostigd te worden door de klant.
 6. Leveringstermijnen worden slechts indicatief opgegeven, zijn geenszins bindend, en kunnen nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadeloosstelling.
 7. In het geval van annulatie van een bestelling door de koper, dient er aan Zelfbouwmarkt minstens een schadevergoeding betaald te worden van 30% van het totaalbedrag van de geannuleerde bestelling, onverminderd de mogelijkheid tot het vorderen van een hogere schadevergoeding door Zelfbouwmarkt indien het bewijs van hoger geleden schade wordt voorgelegd door Zelfbouwmarkt.
 8. Zelfs in het geval van een eventueel protest of in afwachting van een juridische uitspraak, moet elke factuur betaald worden binnen de maand van datum van factuur.

 

3. Specifiek voor online aankopen (website):

3.1 Toepasselijkheid:

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Zelfbouwmarkt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Zelfbouwmarkt zijn in te kijken.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. In het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de eerste en tweede alinea van paragraaf 1 van toepassing, mutatis mutandis.

3.2 Bestellingen en overeenkomsten: algemeen

 1. Een bestelling leidt slechts tot een overeenkomst als er een ordernummer én klantreferentienummer door Zelfbouwmarkt is aangemaakt en aan de klant is overhandigd of verstuurd via een bevestigingsmail en als de volledige bestelling werd betaald.
 2. Online zijn tal van betaalsystemen geactiveerd. Indien de betaling niet werd geregistreerd door ons betaalsysteem (Mollie), dan zal de betaalprocedure dienen heropgestart te worden en/of dienen de kredietlimieten van uw kredietverstrekker gecontroleerd te worden.

3.3 Aankoopmodaliteiten & leveringen:

3.3.1 Aankoop in de winkel van artikels op voorraad:

De klant dient de volledige bestelling te betalen. De klant kan de goederen zelf onmiddellijk mee naar huis te nemen. Levering kan enkel voorzien worden voor tegels, laminaat & pvc-vloeren, en dit dient bekostigd te worden door de klant.

3.3.2 Aankoop in de winkel van een artikel op bestelling:

De klant dient een voorschot (minimaal 30%) te betalen. De klant wordt verwittigd wanneer het product kan afgehaald worden. Het restsaldo dient betaald te worden voor de uiteindelijke afhaling. Levering kan enkel voorzien worden voor tegels, laminaat & pvc-vloeren, en dit dient bekostigd te worden door de klant.

3.3.3 Online aankopen:

De klant dient de volledige bestelling te betalen. De klant kan de goederen, indien aangegeven, laten leveren en/of komen afhalen. Leverkosten hangen af van de locatie, de afmetingen, de aard én het gewicht van de zending.

3.4 Levertermijnen:

Leveringstermijnen worden slechts ter indicatie opgegeven, zijn geenszins bindend, en kunnen nooit aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst of tot schadeloosstelling.

3.4.1 Aankoop in de winkel:

 • Goederen uit voorraad/maatwerk/te bestellen goederen: te bepalen per productcategorie

3.4.2 Aankoop online:

 • Goederen op voorraad: 3 à 5 werkdagen
 • Goederen niet meer op voorraad/maatwerk/te bestellen goederen: te bepalen per productcategorie

Indien 1 product uit voorraad is wordt alles pas geleverd als het niet-voorradige product opnieuw beschikbaar is. Alles wordt gegroepeerd verzonden, dit om de leverkosten te drukken.

48-uurs controle na levering thuis:

Onze vervoersbedrijven behandelen uw bestelling met de grootste zorg. Gelieve binnen 48 uren na levering uw producten te controleren op visuele schade en of de bestelling volledig is. Meldingen na 48 uren vallen niet meer onder de garantie en worden bovendien niet meer aanvaard

Levertermijnen voor bestellingen naar het buitenland kunnen sterk variëren en worden in onderling overleg tussen de klant & Zelfbouwmarkt vastgelegd.

3.5 Herroepingsrecht/retourzendingen:

 1. Als de klant een online aankoop (via de website) heeft gerealiseerd, heeft hij het recht deze aankoop te annuleren, en dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering.
 2. In de loop van deze 14 dagen moet de klant Zelfbouwmarkt informeren over de herroeping van de aankoop met vermelding van het artikel dat hij/zij wenst te retourneren met specificatie van de productreferentie en de prijs. Hij geeft eveneens het ordernummer (14/...) van de bestelling, de klantreferentie (W...) alsook de leveringsdatum door. U kan ook het document ter herroeping aanvragen of downloaden op onze website.
 3. Opgelet: uw factuur geldt steeds als bewijs!
 4. Er zijn bepaalde omstandigheden waarin de koper niet het recht heeft op een terugname, noch op annulatie van zijn aankoop door Zelfbouwmarkt:

  a. bestellingen op maat (maatwerk ramen, deuren, gordijnen, algemene raamdecoratie,...)

  b. te bestellen producten (niet standaard op voorraad of in het assortiment van Zelfbouwmarkt) 

  c. gepersonaliseerde goederen voor de klant ( bvb. behang met foto van jouw gezin)

3.6 Procedure herroepingsrecht/retourzendingen (geen schadegevallen):

 1.  MAIL je retouraanvraag naar: webshop@zelfbouwmarkt.be, zorg dat volgende informatie in de mail staat:
  - reden retouraanvraag (verkeerd gekozen maat, product is niet wat het leek op website, …)
  - orderbevestigingsnummer en/of je factuur/kassaticket.
 2. Maak uw keuze tussen:
  1. Het artikel zelf terugbrengen (adres: Zelfbouwmarkt nv, Ring-West 11, 9400 Ninove). Vergeet uw factuur niet!
  2. Het artikel terugsturen met postorder (retouradres: Zelfbouwmarkt nv, Afdeling Retours, Ring-West 11, 9400 Ninove).

Als u dus opteert voor een transporteur, dan wordt dit door u bekostigd en is dit ook op eigen risico. Dit houdt in dat in geval van transportschade ook u verantwoordelijk bent en de kosten hiermee gepaard gaande ook op u verhaald zullen worden.

 1. Kopieer uw factuur/kassaticket en voeg deze toe aan uw retourpakket
 2. De goederen dienen in perfecte staat teruggezonden en/of teruggebracht te worden in een gesloten/originele verpakking
 3. Na controle van de staat van de goederen zal de terugbetaling geschieden via overschrijving (opgelet: enkel de nominale waarde van de goederen wordt teruggestort, niet de verzendkosten of retourkosten!)
 4. Er zijn bepaalde omstandigheden waarin de koper niet het recht heeft op een terugname van zijn aankoop door Zelfbouwmarkt. Onder andere:
  1. bestellingen op maat (maatwerk ramen, deuren, gordijnen, algemene raamdecoratie,...)
  2. te bestellen producten (niet standaard op voorraad of in het assortiment van Zelfbouwmarkt)
  3. gepersonaliseerde goederen voor de klant ( bvb. behang met foto van uw gezin)
 5. Ook al voeren wij onze producten met veel zorg in om het online assortiment van Zelfbouwmarkt uit te breiden, de prijzen en foto's die te zien zijn op de site zijn niet bindend en kunnen in uitzonderlijke gevallen verkeerde of onvolledige informatie bevatten. De site kan ook onderhevig zijn aan incidentele technische fouten. Op het ogenblik dat dergelijke foutjes geïdentificeerd worden, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.
 6. Zelfbouwmarkt is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door haar website of gerelateerde websites. Of het nu op vlak van prijs, afbeeldingen of teksten is, de geconstateerde fouten geven de koper niet het recht om het betaalde bedrag van een product of een andere vorm van schadevergoeding op te eisen. Bij een betwisting vanwege een klant, zal Zelfbouwmarkt in elk geval de beste mogelijke oplossing voorleggen, dit met de hoogst mogelijke objectiviteit en met behoud van een commerciële geest.

Surf naar www.zelfbouwmarkt.be/nl/herroepingsformulier en download er het formulier!

3.7 Eigendomsrecht:

De Zelfbouwmarkt website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links die leiden naar websites buiten het domein van Zelfbouwmarkt, zijn eigendom van Zelfbouwmarkt nv. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zelfbouwmarkt. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de Zelfbouwmarkt website.

3.8 Klachtenregistratie:

Het is aangeraden om klachten eerst bij Zelfbouwmarkt kenbaar te maken door te mailen naar webshop@zelfbouwmarkt.be. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het vanaf 15 februari 2016 voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


Top